Algemeen

Informatie

Damvereniging Denk En Zet Laren is een actieve damclub, die speelt in de clubcompetitie georganiseerd door de Gelderse Dam Bond. Hieraan wordt meegedaan door meerdere teams.
Vanaf het seizoen 2013/2014 wordt ook in de Nationale Competitie van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond meegespeeld met een zeer verrassend kampioenschap in het debuutjaar.
Momenteel telt de club ca. 20 seniorleden en ca. 5 jeugdleden.

Geïnteresseerde huisdammers en aspirant-dammers (zowel jongens als meisjes en mannen als vrouwen) zijn van harte welkom op de clubavond (dinsdagavond, jeugd vanaf 18.45 uur, senioren vanaf 20.00 uur).
Geheel vrijblijvend kan een aantal avonden worden kennisgemaakt met het beoefenen van het damspel. Gezelligheid en sportiviteit staan hoog bij ons in het vaandel!

Elke dinsdagavond spelen we onderlinge competitie. Er zijn 4 sneldamrondes volgens het Zwitsers systeem. En er is een bekercompetitie volgens het knock-out systeem.
In het winterseizoen (september-maart) speelt elk team ca. 10 wedstrijden tegen andere clubs in de Achterhoek. Het nationale team speelt in Noord- en Oost-Nederland. Daarnaast nemen we deel aan de jeugdteam-, sneldam- en bekercompetities.
We organiseren daarnaast schooldamwedstrijden in de maand november voor de gemeente Lochem, waarna de jeugd gratis kan trainen voor de opvolgende wedstrijden in Gelderland en Nederland.
Ook bieden wij verenigingen de gelegenheid om ons in te schakelen voor een gezellige damsimultaanwedstrijd.
Uitslagen van DEZ-teams en DEZ-leden zijn te volgen via onze website https://www.dezlaren.nl, via http://www.geldersedambond.nl of via https://toernooibase.kndb.nl.
De contributie is 8 euro per maand voor senioren, 5,75 euro per maand voor junioren en 4 euro per maand voor de overige jeugdleden.

dez_logo_50prc.gif
Secretaris:
Herman Beuzel
tel. 0573-253411
Senioren:
Elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur
(ook in de zomerperiode)
Jeugd:
Dinsdagavond 18.45-19.45 uur
(niet in de zomerperiode)

Privacy Policy Denk En Zet Laren

Denk en Zet Laren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Denk en Zet Laren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Denk en Zet Laren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden worden door Denk en Zet Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de door DEZ Laren georganiseerde damevenementen.

Persoonsgegevens van deelnemers aan de door DEZ Laren georganiseerde evenementen waarin de damsport centraal staat worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Deelnemersadministratie;
 • Contributieheffing (indien van toepassing);
 • Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Deelnemersovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tussen aanmelding van deelname en maximaal 2 jaar na het evenement.
Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren.

Persoonsgegevens van donateurs worden door DEZ Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Financiële administratie;
 • Presentatie sponsornaam en overige gegevens;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van:

 • 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers.

Persoonsgegevens van donateurs worden door DEZ Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Administratie;
 • Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Bestelling of opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam contactpersoon;
 • Tussenvoegsel contactpersoon;
 • Achternaam contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van:

 • 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Inschrijving bij GDB en KNDB;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Denk en Zet Laren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur van Denk en Zet is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en benadrukt dat ook richting leden die op welke wijze dan ook een taak voor de vereniging uitvoeren.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

DEZ Laren
E-mail: AVG@dezlaren.nl

Bedankt

Uw bericht is verstuurd.Laren

In Laren zijn nog veel meer verenigingen dan alleen de damvereniging Denk en Zet, want Laren is een echt verenigingsdorp.

Een groot aantal verenigingen staan vermeld op http://www.larengelderland.nl/.

logo_larengelderland.png

Wist u dat...

Het damspel is al heel oud. Er is al eens melding gedaan dat al in het 2e millenium voor Christus er werd gedamd in Egypte. Door de laatste historische ontwikkelingen moeten het ontstaan van het damspel in Egypte echter als twijfelachtig beschouwd worden.
Volgens het damgeschiedenisboek van Govert Westerveld en Rob Jansen uit 1997 (320 paginas) wordt eerder gedacht aan een Spaanse uitvinding tussen de jaren 1475 - 1500.
Het eerste damboek werd in 1547 in Spanje geschreven door Antonio Torquemada.
De oudste damvereniging van Nederland is het Rotterdamse Constant (7 oktober 1899).
Het wereldduurrecord simultaanspelen werd op 15 en 16 april 1983 veroverd door Harm Wiersma. In Amsterdam werd 28 uur gespeeld. Van de 428 partijen waren er 50 remises en 5 verliespartijen, totaal een 93 % score.
Het wereldduurrecord is met 59 uur in handen van Henk Stoop. Gehouden op 25, 26 en 27 augustus 2011 in Culemborg.
Het wereldrecord simultaanspelen is in handen van Jos Stokkel. Op 6 en 7 november 2007 werd een 81,67% score behaald in Hengelo (Overijssel). Van de 251 partijen verloor Jos er 15 en er werden 62 remises gespeeld.
Denk en Zet lid Gerrit Roeterdink was de laatste tegenstander die uit was.
Het wereldrecord kloksimultaandammen (zowel dammers als simultaangever hebben een normale wedstrijdtijd op de klok) is in handen van Alexander Georgiev. Hij haalde op 30 december 2015 een score van 75,6% tegen 45 spelers (24 maal winst, 20 maal remise, 1 verlies).
Het wereldrecord simultaan blinddammen is in handen van Ton Sijbrands. In Hilversum wist hij op 21 december 2014 het record te zetten op 32 partijen met een score van 14 winstpartijen, 18 remises en 0 verliespartijen. Met een percentage van 71,9% zat hij boven de vereiste 70%. De sessie duurde bijna 48 uur.
Het wereldrecord dam- en schaaksimultaan is behaald door wijlen Jannes van der Wal op 23 juni 1996. Hij nam het op tegen 85 dammers en schakers in Stadskanaal. Van 2 dammers en 2 schakers verloor hij en remise werd gespeeld tegen 3 dammers en 2 schakers. Deze score van 93% kostte 8 uur.
Het aantal vierkanten op een dambord is
1x1 (10x10) +
2x2 (9x9) +
3x3 (8x8) +
4x4 (7x7) +
5x5 (6x6) +
6x6 (5x5) +
7x7 (4x4) +
8x8 (3x3) +
9x9 (2x2) +
10x10 (1x1) =
385 stuks.
Het aantal graankorrels op een dambord, startend met 1 korrel op het eerste vierkant en verdubbeling op elk volgend vierkant, is gelijk aan 2^(100) - 1 (ongeveer 1,27e30).
De kortste dampartij op een 10x10 dambord is 17 zetten.
Bronnen:
KNDB Handboek feb. 1997
Guinness Record Boek 96
Gelders Dagblad, Nikhila
Technisch Weekblad, 5 januari 2000
Govert Westerveld (Spanje)
Kees van Lith